تشویقی ها خوراکی هایی هستند که برای آموزش و تربیت و تشویق سگ به انجام کاری مورد مصرف قرار میگیرند